NLP Teknikleri

NLP Nedir ?

Neuro Linguistic Programming ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir .

Düşünce, duygu ve davranışlar birlikte çalışarak kişinin yaşam deneyimlerini yaratmaktadır. Çoğu zaman bu deneyimler bilinçsizce yaratılır. Robotlaşan düşünceler, dondurulmuş ya da bastırılmış duygular ve otomatik davranışlarla yaratılan yaşam deneyimleri doğal olarak bilinçsizce oluşmaktadır. Durmuş saatin bile günde iki kez doğruyu gösterdiğini düşünürsek, bilinçsizce sürülen bir yaşamda arada bir şans ya da tesadüf olarak kabul edilen “doğrular” yüzleri güldürmektedir. Geri kalan zamanlarda hayatın insanın istediği şekilde seyretmemesinin nedenini şanssızlık, talihsizlik ya da kader olarak açıklama eğilimi söz konusudur .

Richard Bandler’in ifadeleri ile “NLP’nin temsil ettiği şeylerden birisi, insandaki öğrenme yetisine bir bakış açısı sunmasıdır. Onlarca psikolog ve sosyal hizmet görevlisi NLP’yi bir “terapi” gibi yorumlayarak kullandıkları halde, NLP’yi bir eğitim süreci olarak adlandırmak daha doğrudur. Zaten NLP’cilerin temel işlevi, insanların kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yolları geliştirmektir .”

NLP’nin farklılığı bir insanın öznel deneyimlerini anlamaya çalışmakta yatmaktadır .

NLP ile ilgili kitaplarda geçen tanımlamalardan bazıları:

  • NLP, bir davranış biçimidir; yaşama az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakmaktadır. NLP, insanları etkileyen iletişim biçimlerini ve neyin öğrenilmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlamaktadır.
  • NLP, bir yönetimdir; her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkmaktadır. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yeteneklere bağlıdır.
  • NLP, mükemmelliğin bilim ve sanatıdır.
  • NLP, kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir.
  • NLP, değişim sanatıdır.
  • NLP, beynin kullanma kılavuzudur.
  • NLP, başarının teknolojisidir .
  • NLP, insanın “kendisinin en iyi versiyonu olabilme” sanatıdır .

1.1.1. Neuro (Sinir / Algı)

NLP’nin N’si olan “Neuro” sinir ve algı olarak kabul edilen 5 duyu organı ile insanın çevresinden aldığı bilgileri kapsamaktadır.

İnsanın yaşamdaki tecrübeleri sinir sistemi sayesinde 5 duyusu ile algılanmakta ve işlenmektedir .

Neuro, görme, duyma, dokunma, tat ve koku alma duyularının kullanılarak; dış dünya ile ilgili deneyimlerin bilinçli ya da bilinçaltı düşüncelere dönüştürülmesinin nörolojik süreçleriyle ilgilenmektedir. Neuro, bedenin ve zihnin bir bütün olarak işleyişini irdelemektedir. NLP’nin en çok üzerinde durduğu konu, nörolojik süreçlerin etkinliğini artırmak ve onu yönetebilme becerisi kazandırmaktır .

Ortaya koyulan her davranış ve düşüncenin kaynağı Sinir (Beyin) sistemidir. Duyu organlarıyla algılanılan mesajlar insan beynine işlenmekte ve bu mesajlar insanın davranışlarını oluşturmaktadır. Beyin ve vücut bir sistem olmakla beraber aralarındaki ilişki NLP’nin temelini ortaya çıkarır .

1.1.2. Linguistic (Dil / İletişim)

Linguistic, kişinin kendisi ve diğer insanlar ile iletişimini kapsamaktadır.

Bu kapsamda kişinin kendi kendine söylediği olumlu veya olumsuz sözleri, davranışlarına yansımaktadır. Diğer insanlar ile kurduğu iletişimde kullandığı dil de kişinin düşünce yapısı ile tutum ve davranışlarının bir neticesidir .

Dil, insan deneyimlerine anlam kazandırmak ve bu deneyimleri kendisine ya da başkalarına iletmek için kullanılmaktadır. Dili kullanma biçimi, insan kimliğinin ve düşünce biçiminin dışavurumudur .

“Linguistic” sözcüğüyle, anlayışı etkileyen ve iletişimin çoğunun dayalı olduğu dilsel modeller kastedilmektedir. Dil olmadan bilinçli düşünceyi zihinde canlandırmak zordur; insan kendisi ile ne kadar sık konuşur, öğüt verir ya da azarlar ?

İnsanın duyu organlarıyla aldığı mesajlar sinir sistemi için bir dil teşkil etmekte ve bundan dolayı da deneyimler sözcük, kelime ve sesle anlamlandırılmaktadır. Kişi kendi zihni ile nasıl iletişime giriyor; diğer insanlarla ve çevre ile nasıl bir iletişim göstererek uyum sağlamaya çalışıyor? Dolayısıyla bu deneyimleri açıklayabilmek için bir dil sistemine ihtiyaç duyulmaktadır .

1.1.3. Programming (Programlama)

Programlama, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişim ve sinir sistemini organize etmektir .

Bütün davranışlar bir tür yapı ve kalıp içerisinde oluşmaktadır. Sahip olunan duygu, düşünce ve davranışlar bu programlara göre anlam kazanmaktadır. İnsan konuşuyor, yürüyor, anlıyor, düşünüyor. Ortaya sonuçlar koyuyor. Bunların hepsi bir programın ürünüdür. Aynı bilgisayarlar gibi. Her bilgisayarın bir yazılım programı olduğu gibi insanların da davranışlarının özünde bir program vardır. Eğer program değişirse davranışlar da kendiliğinden değişebilmektedir. Bu iyi bir haberdir, çünkü eğer sonuçları istenilen gibi değilse, değiştirme şansımız vardır. İnsan kendi ilişkilerini, durumunu değiştirebilir, geliştirebilir ve zenginleştirebilir .

1.2.NLP’NİN YARARLARI:

NLP’nin yararları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Öğrenme sürecini hızlandırır. Böylece değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, değişim yaratmayı; insanın ilgi ve çalışma alanına uygun yönetim biçimini bulmasını sağlayacak bilgi dağarcığını oluşturur.

İş çevresinde ve özel yaşamda yapıcı etkileşimler kurulmasına yardımcı olur.

İnsanın duyarlılığını artırarak; davranış ve tutumlardaki titreşimleri sezinleyip yorumlanmasını sağlar.

İnsanın seçeneklerini artırır; etki alanını genişletecek esnekliğe ulaşmada kişiyi destekler.

Çevresini işbirliğine yönlendirip, bağlılık, coşku gibi duygular uyandırarak ışık saçar.

İnsanın duygu ve düşüncelerini yönlendirerek iç dünyasının sahibi ve geleceğinin mimarı olabilmesini sağlar.

Bilinçaltını hareketlendirerek onun gücünü ve kaynaklarını kendi yararına kullanabilir .

Daha ikna edici olmasını sağlar.

İster bir topluluğa karşı, ister bire bir sunumlarda; iletişimden zevk almasını ve iletişim konusunda devamlı gelişmesini sağlar.

Günlük dille hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak, hayranlık verici şeyler yapmasını sağlar.

Olumsuz inançlarının yerine, kişiyi güçlendirecek inançlar koyar.

Önemli zamanlarda ruh halini kontrol etmeye başlayabilir.

Kişinin geçmişte daha iyi zamanlardaki birikimini ve doğal becerilerini alıp bunları istediği zaman kullanabilmesine imkan sağlar.

Bir başka kişide hayranlık duyup, aynısının kendinde olmasını isteyebileceği davranış ve becerileri alıp kullanabilir. NLP mükemmelliğin modelini oluşturma teknolojisidir .

Kişi motivasyonunun kontrolünü eline alabilir.

İnsanı harekete geçirecek bir geleceği ve oraya gitmek için kendi kişisel yolunu yaratabilmesini sağlar.

Daha samimi ilişkiler kurmayı ve ikna becerilerini geliştirmeyi sağlar.

Daha önce eyleme geçmeyi engelleyen, geçmişteki olumsuz deneyimleri temizler.

Kişinin kendisine duyduğu saygıyı ve takdir hislerini güçlendirir .

Birey görüşme deneyiminizi buraya yazabilirsiniz..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.